เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

ปูทางขนส่งไทยเป็นรับอาเซียนเตรียมตัวรับมือให้ดี

การเปิดเสรีอาเซียน หรือ การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เต็มรูปแบบปี 2558 เริ่มได้ยินหนาหูขึ้นมาเรื่อยๆ ต้องยอมรับว่า เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วที่ประเทศไทยต้องเตรียมตัวรับมือให้ดี เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์มากที่สุด… แน่นอนว่า หากประเทศไทยสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และถนน ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ คำว่าฮับ หรือ ศูนย์ กลางการขนส่งในภูมิอาเซียน ไม่น่าจะยาก เพราะจากสภาพภูมิประเทศของไทยแล้วมีพรหมแดนติดกับประเทศในอาเซียนมากที่สุด จึงจำเป็นต้องใช้จุดเด่นจุดนี้ให้ได้เปรียบมากที่สุดเช่นกัน!!! ที่สำคัญทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องผนึกกำลังกันให้มาก และเร่งศึกษาทำความเข้าใจเพื่อรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทั้งถนน, ท่าเรือ, สนามบิน และรถไฟ ในขณะนี้ค่อนข้างมีความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในปี 58 แต่จะเป็นการเปิดเสรีในบางเซ็กเตอร์เท่านั้น ซึ่งในภาคการขนส่งนั้น แม้ระบบโครงสร้างพื้นฐานจะมีความพร้อม แต่ยังติดขัดในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น การประกันภัย, การขนส่งโดยรถผ่านแดน,ใบขับขี่ และเส้นทางการเดินรถ เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้ต้องมีคนกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศในอาเซียนมาร่วมกำหนดระเบียบแนวทางที่เหมาะสมร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับ และยังต้องเตรียมความพร้อมของบุคคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง AEC […]

more... »

Sat, October 17 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ปูทางขนส่งไทยเป็นรับอาเซียนเตรียมตัวรับมือให้ดี

ประโยชน์ของโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกส์

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ได้มีส่วนผลักดันด้านสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำธุรกิจที่ทลายเส้นพรมแดนทั่วโลกที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไม่ไร้ขีดจำกัดด้วยเหตุนี้การทำธุรกรรมต่างๆกับคู่ค้าที่อยู่ต่างมุมโลกนั้นสามารถทำได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้การขนส่งโลจิสติกส์นั้นมีการแข่งขันก็เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย สำหรับประโยชน์ของโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจมีมากมายหลายประการดังต่อไปนี้ 1.ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพราะจะช่วยให้การบริหารจัดการในเรื่องของการขนย้ายสินค้า การบริหารวัสดุคงคลัง การแบ่งระบบหน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานและการผลิต การตรงต่อเวลา รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ธุรกิจได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าอีกด้วย 2.ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะธุรกิจที่มีบริการที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนั้น จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบในการแข่งขันที่สุด 3.ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจได้ เพราะระบบจะเข้ามากำกับดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังลูกค้ารวมถึงคลังสินค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งมีเป้าหมายลดต้นทุนอีกด้วย ซึ่งอาจใช้วิธีการบรรจุสินค้าด้วยซองพลาสติกแทนที่การห่อด้วยกระดาษที่มีต้นทุนสูงกว่าจึงทำให้การส่งในแต่ละเที่ยวได้จำนวนที่มาก ทำให้เพิ่มกำไรได้มากขึ้น 4.ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า เนื่องจากระบบการจัดการจะทำให้สินค้าทุกชนิดที่ผู้ประกอบการขายนั้นนำส่งไปถึงมือลูกค้าโดยทันทีและในเวลาที่น้อยที่สุด 5.ช่วยในการขนส่งในระยะเวลอันสั้น เพราะสามารถส่งไปถึงมือลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงจัดเป็นการรักษาผลประโยชน์และส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่ง 6.สามารถช่วยสนับสนุนการขายได้ เพราะหากธุรกิจสามารถนำส่งสินค้าไปสู่ลูกค้าได้โดยตรง จะมีความได้เปรียบที่สูงมาก และมีโอกาสในการปิดการขายได้เร็วกว่าคู่แข่ง 7.การขนส่งโลจิสติกส์สามารถบริหารงานได้อย่างทั่วถึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบที่มาที่ไปในส่วนต่างๆได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรที่จะเริ่มศึกษาและนำเอาโลจิสติกส์มาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อจะมาช่วยในการจัดการกับสินค้าในปัจจุบัน เพราะที่สุดแล้วผู้ที่ริเริ่มทำอะไรก่อนนั้นจะเป็นจะได้เปรียบและประสบความสำเร็จก่อน

more... »

Fri, January 30 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ประโยชน์ของโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกส์

ระบบการจัดการขนส่งโลจิสติกส์

ในปัจจุบันระบบการขนส่งโลจิสติกส์มีการขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่สนใจของธุรกิจ และมุมมองความหมายของธุรกิจโลจิสติกส์ที่แตกต่างกันในประเภทธุรกิจที่แตกต่าง ควมหมายของโลจิสติกส์พื้นฐาน คือ กระบวนการจัดการการไหลและการจัดเก็บของวัตถุดิบและสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร ด้วยการขนส่งให้แก่ลูกค้าด้วยต้นทุนต่ำที่สุดและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด นั่นเป็นประเด็นที่สำคัญมากของการทำธุรกิจขนส่ง แต่ต้องอาศัยความมั่นใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ โลจิสติกส์เป็นการคิดใช้การจัดการระบบขนส่งของทรัพยากรในองค์กร เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างประเทศอเมริกาที่เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ การเดินทางคมนาคมต่างๆเกิดความยากลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานทั้งคนและเครื่องจักรในการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของ ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้แรงงานให้ออกมาสะดวกและมีประสิทธิภาพด้วย ส่วนประเทศสิงค์โปมีพื้นที่เล็กมาก แต่กลับกลายเป็นว่าประเทศนี้มีการจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี และนำความคิดเหล่านั้นมาใช้จนถึงปัจจุบัน ทุกธุรกิจต้องมีแนวคิดการจัดการเป็นของตัวเองทั้งนั้น ถ้าไม่เช่นนั้นธุรกิจไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการออกมาได้ ทุกๆธุรกิจมีโลจิสติกศ์เป็นพื้นฐานการจัดการอยู่แล้ว แต่ด้วยความซับซ้อนและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทำให้เกิดการกระจายงานออกไปให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆ หรือบริษัทอื่นๆ ที่ทำได้ดีหรือมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงทำให้เกิดการจัดการโลจิสติกส์ขึ้น เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีระบบและคุ้มค่า ในทุกวันนี้บริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินการจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ก็ไม่ได้นำทรัพยากรทางโลจิสติกส์มาเลย ใช้เพียงแค่ระบบการจัดการและเงินทุนเท่านั้น เช่น การขนส่ง และคลังสินค้า แม้แต่พนักงานยังหาในประเทศไทย เพราะระบบมีแต่การจัดฝึกอบรมเท่านั้น เพราะเหตุนี้เราจึงต้องพัฒนาตามระบบของต่างประเทศ ที่มีวิธีการจัดการระบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศอื่นไม่มีทรัพยากรเหมือนอย่างประเทศไทยก็ยังสามารถพัฒนาระบบการทำงานต่างๆได้ ประเทศจึงควรหันมาจริงจังกับธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ เพราะประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าออกไปยังต่างประเทศที่หลากหลาย จึงควรต้องมีการจัดการที่มีระบบ และสิ่งนี้น่าจะเป็นแนวโน้มของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

more... »

Wed, May 21 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ระบบการจัดการขนส่งโลจิสติกส์