เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

การเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบขนส่งด้วยเครื่องบินกับโลจิสติกส์

บริการขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ประเทศต่างๆมีการคมนาคมติดต่อกันมากขึ้นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งภูมิภาคที่การขนส่งทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นการขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีอื่น แต่ต้องใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงสูง เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีราคาแพงและจำเป็นที่ตลาดมีความต้องการสูง มีน้ำหนักไม่มากเกินไปปัจจุบันเกือบทุกประเทศในโลกมีสายการบินพาณิชย์ของตนเอง เพื่อใช้ขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางอากาศกำลังมีบทบาทและมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการขนส่งทางอากาศประเภทสินค้าที่นิยมใช้บริการขนส่งทางอากาศส่วนใหญ่ ได้แก่ สินค้าประเภทอุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณีและของมีค่าต่างๆ นอกจากนี้ยังนิยมขนส่งสินค้าประเภทผัก ผลไม้ ที่ต้องการรักษาสภาพให้คงความสดอยู่เสมอ ซึ่งสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศตามท่าอากาศยานที่สำคัญ โดยภาพรวมการแข่งขันทางธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศในปัจจุบันนี้ คู่แข่งที่สำคัญในภูมิภาคนี้ คือ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนเราจะมีคู่แข่งทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินกับโลจิสติกส์ 1. เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน การขนส่งทางอากาศเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขั้นด้านการบริการลูกค้า 2. เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ การขนส่งทางอากาศมีบทบาทที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตตลาดเดิม ตลาดที่อยู่ห่างไกลการขนส่งทางผิวโลกใช้เวลานาน 3. เปิดโอกาสให้เข้าตลาดใหม่ การขนส่งทางอากาศเอื้อต่อการส่งปริมาณน้อยทำให้การเข้าตลาดใหม่ต้นทุนไม่สูงและมีความเสี่ยงน้อย 4. ตอบสนองลูกค้าด่วน การขนส่งทางอากาศมีความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้สินค้าอย่างเร่งด่วน 5. ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ปริมาณสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนสินค้าคงคลัง การขนส่งทางอากาศมีความรวดเร็วทำให้บริษัทไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าปริมาณมาก

more... »

Thu, October 30 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on การเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบขนส่งด้วยเครื่องบินกับโลจิสติกส์