เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างมาก

การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางโลจิสติกส์ ภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อให้เอกชนสามารถบริหารจัดการสินค้าตลอดกระบวนการทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันสำหรับการค้าระหว่างประเทศการบริการที่ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเสนอให้บริการแก่เจ้าของสินค้ามีตั้งแต่การจัดการเกี่ยว กับเส้นทางการส่งสินค้าและงานพื้นๆ เช่น การจองระวางเรือให้แก่เจ้าของสินค้า หรือการดำเนินการ พิธีการศุลกากร จนถึงการให้บริการบรรจุภัณฑ์รวมถึงการจัดการทางด้านการขนส่งครบวงจรและกระบวนการจำแนกแจกจ่ายสินค้าไปยังที่ต่างๆลักษณะของการขนส่งที่ดี การขนส่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์และการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะการขนส่งที่ดีดังนี้ 1. มีความปลอดภัย ซึ่งในการขนส่งต้องมีระบบการป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทำการขนส่ง 2. มีความรวดเร็วตรงต่อเวลา ทันเวลาตามความต้องการของผู้บริโภค สินค้าบางประเภทมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา เช่น ผลไม้ ดอกไม้ สิ่งมีชีวิต ถ้าขนส่งล่าช้าจะทำให้สินค้าเน่าเสียทำให้ธุรกิจเสียหายได้ 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งการขนส่งถือว่าเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกการขนส่งที่เหมาะสมและเสียค่าใช้จ่ายต่ำ 4. มีความสะดวกสบาย ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งทีเหมาะสมและมีความสะดวกสบายเพื่อการดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกวิธีการขนส่ง – ตัวผลิตภัณฑ์ (ของแข็ง, ของเหลว, มูลค่า) ดูทางกายภาพ – แหล่งที่ตั้งของตลาดและระยะทาง (ดูเส้นทางการขนส่ง) – ความเร็ว (ดูค่าระวาง) – อัตราค่าระวาง (Freight Rate) – ความน่าเชื่อถือ (Dependability) รูปแบบของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ […]

more... »

Sat, August 22 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างมาก

กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป

กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของระบบขนส่ง สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ 1. การขนส่งทางถนน เป็นรูปแบบการขนส่งที่นิยมใช้มากที่สุด สำหรับการขนส่งภายในประเทศ 2. การขนส่งทางราง มีข้อจำกัดในด้านสถานที่ตั้งและสถานีบริการ ต้นทุนการขนส่งต่ำ และสามารถบรรทุกสินค้าได้ครั้งละมากๆ 3. การขนส่งทางน้ำ สามารถขนส่งได้ครั้งละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งต่ำที่สุดและเป็นการขนส่งหลักของการขนส่งระหว่างประเทศ 4. การขนส่งทางอากาศ ใช้สำหรับการขนส่งระยะทางไกลๆ และต้องการความเร็วสูง มีต้นทุนการขนส่งสูงที่สุด และใช้กับสินค้าที่มีราคาแพง มีน้ำหนักและปริมาตรน้อย 5. การขนส่งทางท่อ ต้องมีการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่รับและส่งสินค้าที่แน่นอน ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งในประเทศ ได้เอื้ออำนวยให้สามารถขนส่งถึงที่หมายปลายทางได้ (Door-to-door) ในขณะที่การขนส่งทางรางยังคงมีข้อจำกัดอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการผสมผสานรูปแบบการขนส่งเพื่อให้สามารถทันกับการตอบ สนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงต้นทุนการขนส่งให้ประหยัดที่สุด นอกจากนี้การขนส่งทางรางยังสามารถใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้จึงเหมาะกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งการขนส่งสินค้าระยะไกล จะใช้การขนส่งโดยรถไฟและใช้การขนส่งโดยรถยนต์เพื่อส่งสินค้าระหว่างจุดต้นทางสินค้ากับสถานีต้นทางและระหว่างสถานีปลายทางกับจุดปลายทางสินค้า ส่วนระยะใกล้จะใช้การขนส่งทางถนน นอกจากการปรับมาใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อประหยัดต้นทุนการขนส่ง เช่น ทางน้ำซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนน 8-9 เท่า […]

more... »

Sat, September 13 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป

ระบบโครงสร้างการขนส่งกับการทำธุรกิจ

การขนส่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่นำปัจจัยการผลิต และผลผลิตไปยังที่ต่าง ๆ ที่มีความต้องการ ดังนั้น การขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนโดยเปรียบเทียบต่ำจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน และยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกด้วย ที่ผ่านมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อผลักดันให้เกิดการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้มีการก่อสร้างถนนและขยายถนน 4 ช่องจราจรไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ ผลที่ตามมาคือการขนส่งทางถนนจึงเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศโดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 แต่เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการขนส่งทางรางและทางน้ำสำหรับการขนส่งจำนวนมาก ๆ เนื่องจากการขนส่งทั้งสองรูปแบบมีต้นทุนต่อหน่วยโดยเปรียบเทียบต่ำกว่าการขนส่งทางถนน ปัจจุบันโลกแห่งการค้ามีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลของแต่ละประเทศได้มีการทำข้อตกลงการค้าขายระหว่างประเทศให้มีความ เป็นเสรีมากขึ้น กฎระเบียบ ภาษีที่เปรียบเสมือนกำแพงที่ปกป้องผู้ประกอบการในประเทศก็ถูกผ่อนปรน มีการเคลื่อนย้าย สินค้า การบริการ การลงทุนและเงินทุนระหว่างประเทศ กลายเป็น โลกเศรษฐกิจที่ไม่มีพรมแดน อย่างไรก็ดี การเปิดการค้าเสรีให้ผลทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจไทย โดยผลในด้านบวก อาทิ การขยายตลาดการค้าในประเทศคู่สัญญา โอกาสการขยายการลงทุน และการรองรับการลงทุนจากประเทศคู่สัญญา อย่างไรก็ดี ผลด้านลบจากการเปิดการค้าเสรี เช่น สินค้าที่ผลิตในประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงจากสินค้านำเข้า เนื่องจากกำแพงภาษีสินค้าบางประเภทถูกปรับลดลง หรือยกเลิก ส่งผลให้สินค้านำเข้าอาจมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ เป็นต้น และภาวะดังกล่าวนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยและธุรกิจให้ต้องปรับตัว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า ยังคงไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เห็นได้จากนโยบายของภาครัฐที่มีแผนการที่จะเจรจาการค้าเสรีกับอีกหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่จะมีผลต่อธุรกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา […]

more... »

Sat, July 19 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ระบบโครงสร้างการขนส่งกับการทำธุรกิจ

ระบบการจัดการขนส่งโลจิสติกส์

ในปัจจุบันระบบการขนส่งโลจิสติกส์มีการขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่สนใจของธุรกิจ และมุมมองความหมายของธุรกิจโลจิสติกส์ที่แตกต่างกันในประเภทธุรกิจที่แตกต่าง ควมหมายของโลจิสติกส์พื้นฐาน คือ กระบวนการจัดการการไหลและการจัดเก็บของวัตถุดิบและสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร ด้วยการขนส่งให้แก่ลูกค้าด้วยต้นทุนต่ำที่สุดและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด นั่นเป็นประเด็นที่สำคัญมากของการทำธุรกิจขนส่ง แต่ต้องอาศัยความมั่นใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ โลจิสติกส์เป็นการคิดใช้การจัดการระบบขนส่งของทรัพยากรในองค์กร เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างประเทศอเมริกาที่เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ การเดินทางคมนาคมต่างๆเกิดความยากลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานทั้งคนและเครื่องจักรในการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของ ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้แรงงานให้ออกมาสะดวกและมีประสิทธิภาพด้วย ส่วนประเทศสิงค์โปมีพื้นที่เล็กมาก แต่กลับกลายเป็นว่าประเทศนี้มีการจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี และนำความคิดเหล่านั้นมาใช้จนถึงปัจจุบัน ทุกธุรกิจต้องมีแนวคิดการจัดการเป็นของตัวเองทั้งนั้น ถ้าไม่เช่นนั้นธุรกิจไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการออกมาได้ ทุกๆธุรกิจมีโลจิสติกศ์เป็นพื้นฐานการจัดการอยู่แล้ว แต่ด้วยความซับซ้อนและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทำให้เกิดการกระจายงานออกไปให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆ หรือบริษัทอื่นๆ ที่ทำได้ดีหรือมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงทำให้เกิดการจัดการโลจิสติกส์ขึ้น เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีระบบและคุ้มค่า ในทุกวันนี้บริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินการจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ก็ไม่ได้นำทรัพยากรทางโลจิสติกส์มาเลย ใช้เพียงแค่ระบบการจัดการและเงินทุนเท่านั้น เช่น การขนส่ง และคลังสินค้า แม้แต่พนักงานยังหาในประเทศไทย เพราะระบบมีแต่การจัดฝึกอบรมเท่านั้น เพราะเหตุนี้เราจึงต้องพัฒนาตามระบบของต่างประเทศ ที่มีวิธีการจัดการระบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศอื่นไม่มีทรัพยากรเหมือนอย่างประเทศไทยก็ยังสามารถพัฒนาระบบการทำงานต่างๆได้ ประเทศจึงควรหันมาจริงจังกับธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ เพราะประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าออกไปยังต่างประเทศที่หลากหลาย จึงควรต้องมีการจัดการที่มีระบบ และสิ่งนี้น่าจะเป็นแนวโน้มของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

more... »

Wed, May 21 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ระบบการจัดการขนส่งโลจิสติกส์

ธุรกิจบริการขนส่งในปัจจุบัน

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 กำหนดให้มีการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลง AFAS (Asean Framework Agreement on Services) ซึ่งธุรกิจให้บริการขนส่งเป็นธุรกิจสาขาบริการที่เร่งรัดเปิดเสรีสาขาหนึ่ง โดยให้ประเทศสมาชิกสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ส่งผลให้คู่แข่งขันและสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ธุรกิจให้บริการขนส่งเป็นธุรกิจบริการที่มีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการขนส่งและมีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก โดยจำนวนธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจำนวนประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนธุรกิจให้บริการขนส่งทั้งหมด ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ จึงเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้กับธุรกิจให้บริการขนส่ง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประเมินระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สามารถสะท้อนจุดแข็งจุดอ่อนที่แท้จริงของธุรกิจสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น การยกระดับมาตรฐานและสร้างเครือข่ายด้านการตลาดธุรกิจให้บริการขนส่งยกระดับธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการขนส่งสู่เกณฑ์คุณภาพ และเผยแพร่ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ได้แก่ เสริมสร้างความรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์คุณภาพธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และเกณฑ์คุณภาพขนส่ง ประเมิน พัฒนา และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการประเมิน ยกระดับคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO และเผยแพร่ธุรกิจ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ประจำปี ได้แก่เสริมสร้างความรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO พัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกธุรกิจ เพื่อวางระบบตามแนวทางมาตรฐาน ISO สร้างเครือข่ายและขยายช่องทางการให้บริการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จัดคณะผู้ประกอบธุรกิจการค้าศึกษาตลาดและเส้นทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และศึกษาดูงานจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐาน ISO

more... »

Mon, March 24 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ธุรกิจบริการขนส่งในปัจจุบัน