เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

ภาพรวมเส้นทางการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงภายในประเทศ

ภาพรวมเส้นทางการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงภายในประเทศ

ประเทศไทยมีแม่น้ำหลายสายที่สามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าภายในประเทศมาตั้งแต่อดีต ซึ่งมีแม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าจีน-นครไชยศรี-สุพรรณ และแม่น้ำแม่กลอง โดย แม่น้ำเจ้าพระยานั้น เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ำ 4 สาย คือ ปิง วัง ยม และ น่าน โดยแม่น้ำวังไหลมารวมกับแม่น้ำปิง และแม่น้ำยมไหลมารวมกับแม่น้ำน่าน หลังจากนั้น แม่น้ำทั้ง 2 สายก็ไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ และไหลมาจนถึงจังหวัดชัยนาท ส่วนหนึ่งไหลแยกไปทางตะวันตกของประเทศเป็นแม่น้ำสุพรรณ-ท่าจีน ส่วนแม่น้ำสายหลักไหลต่อมาบรรจบกับแม่นํ้าน้อย และไหลเรื่อยลงมาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดอยุธยา ความยาวจากจังหวัดนครสวรรค์ถึงอ่าวไทย ประมาณ 365 กิโลเมตร

แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่นํ้าสายสำคัญที่สุด ทั้งได้ด้านขนส่งและเกษตรกรรมของภาคเหนือและภาคกลาง จากภูมิประเทศที่มีแม่น้ำสายหลักหลายสายนั้นจึงเกิดเส้นทางการขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า และส่งออกโดยใช้เรือลำเลียงซึ่งเป็นเส้นทางของการขนส่งระหว่างโกดังสินค้า หรือท่าเรือริมน้ำสายต่างๆ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลองกับเรือเดินสมุทรที่เข้ามาจอดรับส่งสินค้าเข้าและออกในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ และเกาะสีชัง บริเวณสินค้าที่ขนส่งด้วยเรือลำเลียงในเส้นทางต่างๆ มี ดังนี้
(1) ระหว่างท่าริมแม่น้ำเจ้าพระยากับโกดังสินค้า
(2) ระหว่างท่าริมแม่น้ำป่าสักกับโกดังสินค้า
(3) ระหว่างท่าริมบางปะกงกับโกดังสินค้า
(4) ระหว่างท่าริมแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองกับเรือบรรทุก
(5) ระหว่างท่าริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือบรรทุก
(6) ระหว่างท่าริมแม่น้ำป่าสักกับเรือบรรทุก
(7) ระหว่างท่าริมบางปะกงกับเรือบรรทุก
(8) ระหว่างท่าริมแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองกับเรือบรรทุก

สินค้าหลักที่ขนส่งด้วยเรือลำเลียงได้แก่ สินค้าเข้าและออกประเทศ สำหรับสินค้าอื่นๆ ที่มีการขนส่งด้วยเรือลำเลียง เช่นกัน ได้แก่สินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศประเภททราย หิน และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ โดยสินค้าเข้าที่สำคัญๆ ที่ขนส่งด้วยเรือลำเลียง ได้แก่ เหล็ก กระดาษ ถ่านหิน ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ แร่ ไม้ซุงไม้แปรรูป ข้าวสาลี กากถั่ว เม็ดพลาสติก และกำมะถัน ส่วนสินค้าออกที่สำคัญๆ ที่เรือลำเลียงขนส่ง ได้แก่ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง แป้งมัน ข้าวสาร กาก น้ำตาล น้ำตาลทราย น้ำตาลดิบ ข้าวโพด กากถั่ว ปูนซิเมนต์ และอื่นๆ

Tue, February 24 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ภาพรวมเส้นทางการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงภายในประเทศ

ประโยชน์ของโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกส์


ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ได้มีส่วนผลักดันด้านสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำธุรกิจที่ทลายเส้นพรมแดนทั่วโลกที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไม่ไร้ขีดจำกัดด้วยเหตุนี้การทำธุรกรรมต่างๆกับคู่ค้าที่อยู่ต่างมุมโลกนั้นสามารถทำได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้การขนส่งโลจิสติกส์นั้นมีการแข่งขันก็เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย
สำหรับประโยชน์ของโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจมีมากมายหลายประการดังต่อไปนี้
1.ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพราะจะช่วยให้การบริหารจัดการในเรื่องของการขนย้ายสินค้า การบริหารวัสดุคงคลัง การแบ่งระบบหน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานและการผลิต การตรงต่อเวลา รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ธุรกิจได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าอีกด้วย
2.ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะธุรกิจที่มีบริการที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนั้น จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบในการแข่งขันที่สุด
3.ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจได้ เพราะระบบจะเข้ามากำกับดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังลูกค้ารวมถึงคลังสินค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งมีเป้าหมายลดต้นทุนอีกด้วย ซึ่งอาจใช้วิธีการบรรจุสินค้าด้วยซองพลาสติกแทนที่การห่อด้วยกระดาษที่มีต้นทุนสูงกว่าจึงทำให้การส่งในแต่ละเที่ยวได้จำนวนที่มาก ทำให้เพิ่มกำไรได้มากขึ้น
4.ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า เนื่องจากระบบการจัดการจะทำให้สินค้าทุกชนิดที่ผู้ประกอบการขายนั้นนำส่งไปถึงมือลูกค้าโดยทันทีและในเวลาที่น้อยที่สุด
5.ช่วยในการขนส่งในระยะเวลอันสั้น เพราะสามารถส่งไปถึงมือลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงจัดเป็นการรักษาผลประโยชน์และส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่ง
6.สามารถช่วยสนับสนุนการขายได้ เพราะหากธุรกิจสามารถนำส่งสินค้าไปสู่ลูกค้าได้โดยตรง จะมีความได้เปรียบที่สูงมาก และมีโอกาสในการปิดการขายได้เร็วกว่าคู่แข่ง
7.การขนส่งโลจิสติกส์สามารถบริหารงานได้อย่างทั่วถึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบที่มาที่ไปในส่วนต่างๆได้

ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรที่จะเริ่มศึกษาและนำเอาโลจิสติกส์มาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อจะมาช่วยในการจัดการกับสินค้าในปัจจุบัน เพราะที่สุดแล้วผู้ที่ริเริ่มทำอะไรก่อนนั้นจะเป็นจะได้เปรียบและประสบความสำเร็จก่อน

Fri, January 30 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ประโยชน์ของโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกส์

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

เนื่องจากเวลาเป็นอุปสรรคสำคัญในการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางถนน สำหรับสินค้าบางประเภทแล้วเวลาที่ใช้ในการขนส่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การขนส่งสินค้าทางอากาศมีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้าที่ต้องการแข่งกับเวลาและลดความเสียหาย เพราะความเร็วสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทุกประเภท และยังสามารถขนส่งได้ระยะทางได้ไกลกว่าการขนส่งทางถนน และยังสามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ซึ่งจะ ขึ้นกับลักษณะของภาชนะที่ใช้บรรจุเป็นหลัก แต่การขนส่งทางอากาศจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก นอกจากนี้ การขนส่งทางอากาศใช้ระยะเวลาในการรวบรวมและกระจายสินค้าเพื่อเตรียมการขนส่งในบริเวณคลังสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะ ไม่สามารถใช้คลังสินค้าร่วมกับการขนส่งรูปแบบอื่น ฉะนั้นแล้วอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ นับเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก

ปัจจัยสําคัญที่ทำให้การขนส่งทางอากาศเติบโตขึ้น ได้แก่ แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมทั้งทิศทางการแข่งขันทางการค้าในโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและเป็นบริการที่กำลังกลายเป็นข้อได้เปรียบหลักของการแข่งขันในอนาคต ดังนั้นสนามบินและเทคโนโลยีโลจิสติกส์สมัยใหม่จึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

สำหรับพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าทางอากาศจะมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ระวางบรรทุกและน้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศมี 3 ประเภท ได้แก่
1) เครื่องบินโดยสาร (Passenger Flight) จะมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารด้านบนทั้งหมด ที่สามารถบรรทุกสินค้าได้เฉพาะด้านล่าง และด้านเป็นสัมภาระของผู้โดยสาร
2) เครื่องบินกึ่งโดยสาร (Combi Flight หรือ Combination of Passenger & Main deck Loader) จะมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารด้านบน (Upper deck และ/หรือ ครึ่งหนึ่งของ Main deck) และพื้นที่ที่เหลือสามารถบรรทุกสินค้าได้ทั้งหมด
3) เครื่องบินบรรทุกสินค้า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter) เป็นเครื่องบินสำหรับบรรทุกสินค้าทั้งหมด ไม่มีส่วนของที่นั่งผู้โดยสาร
เนื่องจากสินค้าที่ทำการขนส่งทางอากาศนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการขนส่งทางอากาศ ก่อนที่จะทำการบรรจุเข้าในตัวเครื่องบิน เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ภายในเครื่องบินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

Mon, December 15 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on การขนส่งสินค้าทางอากาศ

โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อพัฒนาประเทศ

การพัฒนารถไฟให้เป็นระบบคมนาคมขนส่งหลักของประชาชนส่วนใหญ่เป็นแนวทางที่จะสร้างการขนส่งอย่างยั่งยืนที่เน้นความคุ้มค่าระยะยาว สามารถขนส่งผู้โดยสารได้คราวละจำนวนมาก ช่วยลดความต้องการในการใช้รถส่วนตัว ลดการสิ้นเปลืองการใช้พลังงาน และลดมลพิษที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งนานาอารยประเทศต่างก็พัฒนาระบบรางให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทาง ในการเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการจัดการการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมืองและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งผลักดันรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง

การที่หลายประเทศยังคงเดินหน้าทำโครงการรถไฟความเร็วสูง

ทั้งๆที่รู้ว่าโดยตัวของโครงการเองนั้นขาดทุนแน่นอน เพราะประเทศที่มุ่งจะสร้าง HSR นั้นมิได้ประเมินผลของโครงการรถไฟความเร็วสูงจากความคุ้มค่าทางการเงินของตัวโครงการ  HSR โดยพิจารณาในมุมแคบจากยอดจำหน่ายตั๋วโดยสารหรือการเก็บผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในพื้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเพียงอย่างเดียว หากแต่จะต้องใช้ควบคู่กับการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจในวงกว้าง อาทิ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การสร้างความเจริญ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมหาศาล การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการขนส่งและการประหยัดเวลาต่อภาคธุรกิจ การเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชน  การเพิ่มความมั่งคั่งของประชาชนผ่านการเพิ่มมูลค่าที่ดิน เป็นต้น

ด้วยศักยภาพของแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ในอนาคต

สามารถเชื่อมจากฝั่งไทยไปยังลาว ผ่านทางจังหวัดหนองคาย สู่นครเวียงจันทร์ และยังสามารถเชื่อมต่อไปถึงจีนได้ด้วยเส้นทางนี้จึงเปรียบเหมือนประตูสู่อาเซียนที่จะโยงใยเครือข่ายการเดินทาง เชื่อมโยงเครือข่ายการค้า เชื่อมต่อการลงทุน รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม จึงให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งรถไฟความเร็วสูงสายอีสานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั้งภูมิภาค เพื่อเชื่อมเมืองไทยเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางแล้ว ยังสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล

คุณประโยชน์ของรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การขนคนเป็นปริมาณมากและการย่นระยะเวลาการเดินทางเท่านั้น แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชน โดยการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้กับประชาชน นอกจากนั้นการพัฒนาที่กระชับพื้นที่อยู่ในวงรอบ ได้ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความคุ้มค่า มีศักยภาพระดับสูงในการสร้างสรรค์กายภาพทางเดินและทางจักรยานให้มีคุณภาพ

Wed, November 26 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อพัฒนาประเทศ

การเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบขนส่งด้วยเครื่องบินกับโลจิสติกส์

บริการขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น

โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ประเทศต่างๆมีการคมนาคมติดต่อกันมากขึ้นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งภูมิภาคที่การขนส่งทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นการขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีอื่น แต่ต้องใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงสูง เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีราคาแพงและจำเป็นที่ตลาดมีความต้องการสูง มีน้ำหนักไม่มากเกินไปปัจจุบันเกือบทุกประเทศในโลกมีสายการบินพาณิชย์ของตนเอง เพื่อใช้ขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางอากาศกำลังมีบทบาทและมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการขนส่งทางอากาศประเภทสินค้าที่นิยมใช้บริการขนส่งทางอากาศส่วนใหญ่ ได้แก่ สินค้าประเภทอุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณีและของมีค่าต่างๆ นอกจากนี้ยังนิยมขนส่งสินค้าประเภทผัก ผลไม้ ที่ต้องการรักษาสภาพให้คงความสดอยู่เสมอ ซึ่งสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศตามท่าอากาศยานที่สำคัญ โดยภาพรวมการแข่งขันทางธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศในปัจจุบันนี้ คู่แข่งที่สำคัญในภูมิภาคนี้ คือ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนเราจะมีคู่แข่งทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง

ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินกับโลจิสติกส์

1. เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน การขนส่งทางอากาศเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขั้นด้านการบริการลูกค้า
2. เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ การขนส่งทางอากาศมีบทบาทที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตตลาดเดิม ตลาดที่อยู่ห่างไกลการขนส่งทางผิวโลกใช้เวลานาน
3. เปิดโอกาสให้เข้าตลาดใหม่ การขนส่งทางอากาศเอื้อต่อการส่งปริมาณน้อยทำให้การเข้าตลาดใหม่ต้นทุนไม่สูงและมีความเสี่ยงน้อย
4. ตอบสนองลูกค้าด่วน การขนส่งทางอากาศมีความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้สินค้าอย่างเร่งด่วน
5. ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ปริมาณสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนสินค้าคงคลัง การขนส่งทางอากาศมีความรวดเร็วทำให้บริษัทไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าปริมาณมาก

Thu, October 30 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on การเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบขนส่งด้วยเครื่องบินกับโลจิสติกส์

กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป

กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของระบบขนส่ง สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ

1. การขนส่งทางถนน เป็นรูปแบบการขนส่งที่นิยมใช้มากที่สุด สำหรับการขนส่งภายในประเทศ
2. การขนส่งทางราง มีข้อจำกัดในด้านสถานที่ตั้งและสถานีบริการ ต้นทุนการขนส่งต่ำ และสามารถบรรทุกสินค้าได้ครั้งละมากๆ
3. การขนส่งทางน้ำ สามารถขนส่งได้ครั้งละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งต่ำที่สุดและเป็นการขนส่งหลักของการขนส่งระหว่างประเทศ
4. การขนส่งทางอากาศ ใช้สำหรับการขนส่งระยะทางไกลๆ และต้องการความเร็วสูง มีต้นทุนการขนส่งสูงที่สุด และใช้กับสินค้าที่มีราคาแพง มีน้ำหนักและปริมาตรน้อย
5. การขนส่งทางท่อ ต้องมีการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่รับและส่งสินค้าที่แน่นอน

ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งในประเทศ ได้เอื้ออำนวยให้สามารถขนส่งถึงที่หมายปลายทางได้ (Door-to-door) ในขณะที่การขนส่งทางรางยังคงมีข้อจำกัดอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการผสมผสานรูปแบบการขนส่งเพื่อให้สามารถทันกับการตอบ สนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงต้นทุนการขนส่งให้ประหยัดที่สุด นอกจากนี้การขนส่งทางรางยังสามารถใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้จึงเหมาะกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งการขนส่งสินค้าระยะไกล จะใช้การขนส่งโดยรถไฟและใช้การขนส่งโดยรถยนต์เพื่อส่งสินค้าระหว่างจุดต้นทางสินค้ากับสถานีต้นทางและระหว่างสถานีปลายทางกับจุดปลายทางสินค้า ส่วนระยะใกล้จะใช้การขนส่งทางถนน

นอกจากการปรับมาใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อประหยัดต้นทุนการขนส่ง เช่น ทางน้ำซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนน 8-9 เท่า หรือทางรางซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนนโดยประมาณ 3 เท่า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบยังช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดได้อีกด้วย

Sat, September 13 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป

การขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท

ปัจจุบันการขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่สำคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่ง ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้

1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น

2. ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามปริมาณการให้บริการการขนส่ง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น

3. ต้นทุนรวม (Total cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับ (Backhauling cost) ด้วย

ในส่วนที่เป็นเรื่องของการประกันภัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลให้เกิดการปรับตัวของราคานํ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตารางด้านล่าง ซึ่งต้นทุนค่านํ้ามันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนมากของต้นทุนการขนส่งทั้งหมด

เมื่อราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ต้องแบกรับภาระด้านต้นทุน ในด้านการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์จะต้องมีการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และลดต้นทุนในการขนส่ง อาทิเช่น

1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ำมันดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้น้ำมันประมาณ 60-70% แต่ในการตัดสินใจติดตั้งระบบ NGV ผู้ประกอบการควรมีการตัดสินใจที่ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากการติดตั้งระบบ NGV ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ในการติดตั้งผู้ประกอบการควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ พิจารณาประเภทของเครื่องยนต์ พิจารณาสถานีบริการ NGV และเส้นทางในการขนส่ง สุดท้ายคือ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งการพิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่านี้ จะทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความเป็นไปได้ของการติดตั้งในด้านผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของระบบขนส่ง

3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า
การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน มีการจัดระบบการขนถ่ายสินคาการจัดพื้นที่การเก็บสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้า (บาร์โค้ด /สายพานลำเลียง) ระบบบริหารคลังสินค้า มีการจัดประเภทสินค้า ที่จัดเก็บการบรรจุด้วยหน่วยมาตรฐาน (Stock Keeping Units: SKU) มีอุปกรณ์จัดวางสินค้า

4. กลยุทธ์การขนส่งสินค้า ทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ Backhauling management เป็นการจัดการการขนส่งที่มีเป้าหมายให้ เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load utilization) เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้า เสร็จ จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งทำให้เกิดต้น ทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value added cost) และผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการขนส่งเที่ยวกลับ ในปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากไม่ทราบปริมาณความต้องการในการขนส่งสินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินค้า ที่สำคัญปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้า ระหว่างต้นทางและปลายทางมักจะมีปริมาณไม่เท่ากัน

Sat, August 9 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on การขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท

ระบบโครงสร้างการขนส่งกับการทำธุรกิจ

การขนส่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่นำปัจจัยการผลิต และผลผลิตไปยังที่ต่าง ๆ ที่มีความต้องการ ดังนั้น การขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนโดยเปรียบเทียบต่ำจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน และยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกด้วย ที่ผ่านมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อผลักดันให้เกิดการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้มีการก่อสร้างถนนและขยายถนน 4 ช่องจราจรไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ ผลที่ตามมาคือการขนส่งทางถนนจึงเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศโดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 แต่เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการขนส่งทางรางและทางน้ำสำหรับการขนส่งจำนวนมาก ๆ เนื่องจากการขนส่งทั้งสองรูปแบบมีต้นทุนต่อหน่วยโดยเปรียบเทียบต่ำกว่าการขนส่งทางถนน

ปัจจุบันโลกแห่งการค้ามีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลของแต่ละประเทศได้มีการทำข้อตกลงการค้าขายระหว่างประเทศให้มีความ เป็นเสรีมากขึ้น กฎระเบียบ ภาษีที่เปรียบเสมือนกำแพงที่ปกป้องผู้ประกอบการในประเทศก็ถูกผ่อนปรน มีการเคลื่อนย้าย สินค้า การบริการ การลงทุนและเงินทุนระหว่างประเทศ กลายเป็น โลกเศรษฐกิจที่ไม่มีพรมแดน อย่างไรก็ดี การเปิดการค้าเสรีให้ผลทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจไทย โดยผลในด้านบวก อาทิ การขยายตลาดการค้าในประเทศคู่สัญญา โอกาสการขยายการลงทุน และการรองรับการลงทุนจากประเทศคู่สัญญา อย่างไรก็ดี ผลด้านลบจากการเปิดการค้าเสรี เช่น สินค้าที่ผลิตในประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงจากสินค้านำเข้า เนื่องจากกำแพงภาษีสินค้าบางประเภทถูกปรับลดลง หรือยกเลิก ส่งผลให้สินค้านำเข้าอาจมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ เป็นต้น

และภาวะดังกล่าวนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยและธุรกิจให้ต้องปรับตัว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า ยังคงไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เห็นได้จากนโยบายของภาครัฐที่มีแผนการที่จะเจรจาการค้าเสรีกับอีกหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่จะมีผลต่อธุรกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา อันใกล้นี้ คือ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ภายใต้วัตถุประสงค์ “ตลาดและฐานการผลิตเดียว หรือ Single Window” ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งขึ้น และเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีเศรษฐกิจโลก

สำหรับการรวมตัวเป็น AEC จะช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในการที่จะขยายการลงทุนออกไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้คล่องตัวขึ้น จากกฎระเบียบการลงทุนที่ถูกผ่อนคลายลงสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการขยายฐานตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

Sat, July 19 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ระบบโครงสร้างการขนส่งกับการทำธุรกิจ

ระบบขนส่งทางน้ำเน้นบูรณาการลอจิสติกส์


บริการขนส่งเป็นธุรกิจบริการที่มีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการขนส่ง ซึ่งมีทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นระบบขนส่งและโลจิสติกส์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่จำเป็นจะต้องศึกษาถึงต้นทุนการขนส่ง เพราะต้นทุนค่าขนส่งจะเป็นส่วนที่สูงที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งแยกการขนส่งสินค้าตามรูปแบบของการขนส่ง เช่น การขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศ ในที่นี้จะยกตัวอย่างระบบขนส่งทางน้ำ เนื่องจากมีการใช้กันมากไม่ว่าจะเป็น แม่น้ำ ลำคลอง หรือทางทะเล เพราะมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจเริ่มหันมาใช้การขนส่งทางน้ำมากขึ้น ทั้งในส่วนของการโดยสารและขนส่งสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางบกที่แออัดและคับคั่งและปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งและยังสนับสนุนการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
สำหรับแนวทางการพัฒนาจะประกอบไปด้วย
1.การพัฒนาระบบการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบลอจิสติกส์
2.ผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งในรูปแบบอื่นๆ
3.ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพโดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมการขนส่งทางถนน ทางน้ำและทางอากาศ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการรวบรวมและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนระบบลอจิสติกส์

ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำให้สามารถแข่งขันกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆได้นั้น จะต้องเน้นโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำในรูปแบบส่งเสริมระบบลอจิสติกส์และจะต้องบำรุงรักษาทางน้ำตามธรรมชาติเพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพเน้นให้ประชาชนได้ใช้ระบบการจราจรขนส่งทางน้ำที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการขนส่งทางน้ำ นอกจากนี้แล้วควรจะเน้นด้านบุคคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้าปฏิบัติงานมาเรียบร้อยแล้ว และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สามารถสนับสนุนการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Wed, June 25 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ระบบขนส่งทางน้ำเน้นบูรณาการลอจิสติกส์

ระบบการจัดการขนส่งโลจิสติกส์

paste8

ในปัจจุบันระบบการขนส่งโลจิสติกส์มีการขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่สนใจของธุรกิจ และมุมมองความหมายของธุรกิจโลจิสติกส์ที่แตกต่างกันในประเภทธุรกิจที่แตกต่าง ควมหมายของโลจิสติกส์พื้นฐาน คือ กระบวนการจัดการการไหลและการจัดเก็บของวัตถุดิบและสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร ด้วยการขนส่งให้แก่ลูกค้าด้วยต้นทุนต่ำที่สุดและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด นั่นเป็นประเด็นที่สำคัญมากของการทำธุรกิจขนส่ง แต่ต้องอาศัยความมั่นใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ

โลจิสติกส์เป็นการคิดใช้การจัดการระบบขนส่งของทรัพยากรในองค์กร เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างประเทศอเมริกาที่เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ การเดินทางคมนาคมต่างๆเกิดความยากลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานทั้งคนและเครื่องจักรในการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของ ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้แรงงานให้ออกมาสะดวกและมีประสิทธิภาพด้วย ส่วนประเทศสิงค์โปมีพื้นที่เล็กมาก แต่กลับกลายเป็นว่าประเทศนี้มีการจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี และนำความคิดเหล่านั้นมาใช้จนถึงปัจจุบัน

ทุกธุรกิจต้องมีแนวคิดการจัดการเป็นของตัวเองทั้งนั้น ถ้าไม่เช่นนั้นธุรกิจไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการออกมาได้ ทุกๆธุรกิจมีโลจิสติกศ์เป็นพื้นฐานการจัดการอยู่แล้ว แต่ด้วยความซับซ้อนและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทำให้เกิดการกระจายงานออกไปให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆ หรือบริษัทอื่นๆ ที่ทำได้ดีหรือมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงทำให้เกิดการจัดการโลจิสติกส์ขึ้น เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีระบบและคุ้มค่า

ในทุกวันนี้บริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินการจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ก็ไม่ได้นำทรัพยากรทางโลจิสติกส์มาเลย ใช้เพียงแค่ระบบการจัดการและเงินทุนเท่านั้น เช่น การขนส่ง และคลังสินค้า แม้แต่พนักงานยังหาในประเทศไทย เพราะระบบมีแต่การจัดฝึกอบรมเท่านั้น เพราะเหตุนี้เราจึงต้องพัฒนาตามระบบของต่างประเทศ ที่มีวิธีการจัดการระบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศอื่นไม่มีทรัพยากรเหมือนอย่างประเทศไทยก็ยังสามารถพัฒนาระบบการทำงานต่างๆได้ ประเทศจึงควรหันมาจริงจังกับธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ เพราะประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าออกไปยังต่างประเทศที่หลากหลาย จึงควรต้องมีการจัดการที่มีระบบ และสิ่งนี้น่าจะเป็นแนวโน้มของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

Wed, May 21 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ระบบการจัดการขนส่งโลจิสติกส์

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนส่งไทย เพื่อพัฒนาด้านการค้า

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านต่างเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนานใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ล่าสุดนับเป็นข่าวดีเมื่อภาครัฐให้ความสำคัญอย่างมากในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งช่วงปี 2556-2563 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่จะช่วยผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยขอสรุปง่ายๆ เป็น 3 ประเด็น เพื่อให้เห็นความจำเป็นของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ดังนี้

โครงสร้างระบบขนส่งสินค้าของไทยในปัจจุบัน ข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า การขนส่งสินค้าภายในประเทศเป็นการขนส่งทางถนนกว่า 80% รองลงมาเป็นทางแม่น้ำ 9% ทางชายฝั่งทะเล 8% ทางรถไฟ 2% และทางอากาศไม่ถึง 1% ขณะที่การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ขนส่งทางทะเลเกือบ 89% รองลงมาเป็นทางถนน 10% และอื่น ๆ อีก 1% จะเห็นได้ว่าการขนส่งของไทยยังพึ่งพาทางถนนเป็นหลัก ขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งสินค้าทางถนนสูงกว่าทางรถไฟและทางน้ำ

เปรียบเทียบศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผู้เขียนรวบรวมตัวชี้วัดด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สำคัญมาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศคู่แข่งสำคัญในอาเซียน พบว่าสถานะของไทยอยู่ในระดับปานกลาง ยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่เหนือกว่าอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

สาเหตุที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง แม้ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานของไทยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน แต่นับว่ายังห่างกับสิงคโปร์และมาเลเซียอยู่พอสมควร โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของไทยซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูงที่ 15.2% ขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียอยู่ที่ 9% และ 13% ตามลำดับ นอกจากนี้ ประเทศเพื่อนบ้านของไทยล้วนเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก ทั้งเพื่อรองรับการค้าที่จะขยายตัวขึ้นจาก AEC รวมถึงเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่ของโลกอย่างจีน ด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงในหลายเส้นทาง อาทิ กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับสิงคโปร์ กรุงฮานอยกับนครโฮจิมินห์ซิตีของเวียดนาม เมืองคุนหมิงของจีนกับนครเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว (มีแผนเชื่อมต่อกับไทยที่จังหวัดหนองคาย) ยังไม่นับโครงการขยายท่าเรือและท่าอากาศยานของหลายประเทศในอาเซียน

ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคมนาคมขนส่งและการค้าในภูมิภาค เพื่อไม่ให้ไทยเป็นส่วนที่ทำให้เกิด Missing Link ของการขนส่งในภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญเพื่อก้าวไปสู่การเป็นฮับการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค

แม้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ แต่ขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต่างชาติ เพื่อที่ผู้ให้บริการไทยจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว รวมถึงเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดน โดยเฉพาะการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV ที่จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยบริเวณแนวชายแดน

Thu, April 17 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนส่งไทย เพื่อพัฒนาด้านการค้า

ธุรกิจบริการขนส่งในปัจจุบัน

ธุรกิจบริการขนส่งในปัจจุบัน

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 กำหนดให้มีการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลง AFAS (Asean Framework Agreement on Services) ซึ่งธุรกิจให้บริการขนส่งเป็นธุรกิจสาขาบริการที่เร่งรัดเปิดเสรีสาขาหนึ่ง โดยให้ประเทศสมาชิกสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ส่งผลให้คู่แข่งขันและสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว

ธุรกิจให้บริการขนส่งเป็นธุรกิจบริการที่มีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการขนส่งและมีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก โดยจำนวนธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจำนวนประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนธุรกิจให้บริการขนส่งทั้งหมด ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ จึงเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้กับธุรกิจให้บริการขนส่ง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประเมินระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สามารถสะท้อนจุดแข็งจุดอ่อนที่แท้จริงของธุรกิจสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น การยกระดับมาตรฐานและสร้างเครือข่ายด้านการตลาดธุรกิจให้บริการขนส่งยกระดับธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการขนส่งสู่เกณฑ์คุณภาพ และเผยแพร่ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ได้แก่ เสริมสร้างความรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์คุณภาพธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และเกณฑ์คุณภาพขนส่ง ประเมิน พัฒนา และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการประเมิน ยกระดับคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO และเผยแพร่ธุรกิจ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ประจำปี ได้แก่เสริมสร้างความรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO พัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกธุรกิจ เพื่อวางระบบตามแนวทางมาตรฐาน ISO สร้างเครือข่ายและขยายช่องทางการให้บริการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จัดคณะผู้ประกอบธุรกิจการค้าศึกษาตลาดและเส้นทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และศึกษาดูงานจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐาน ISO

Mon, March 24 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ธุรกิจบริการขนส่งในปัจจุบัน

AEC นั้นมีความสำคัญับการทำธุรกิจออนไลน์ของเราอย่างไรบ้างลองมาดูกัน

สมาชิก AEC

สำหรับการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่หลายๆคนนั้นรู้จักกันในชื่อของ AEC นั้นสามารถที่จะช่วยเพิ่มอำนาจในการต่อรองในาเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังเป็นการเปิดการค้าขายเสรีที่สามารถดึงเอานักลงทุนจากประเทศให้เข้ามารวมลงทุนในการทำธุรกิจต่างๆภายในประเทศของเราได้เป็นอย่างดี และยังสามารถที่จะขยายและสร้างความเจริญเติบให้กับเศรษฐกิจในด้านต่างๆของแต่ละประเทศให้เพิ่มมากขึ้นได้ไปพร้อมๆกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการทำธุรกิจออนไลน์ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลานี้ทั่วทั้งโลก เพราะสามารถที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับทังผู้ซื้อและผู้ขายได้มากยิ่งขึ้น เพราะผู้ซื้อไม่จำเป้นต้องเดินทางออกจากบ้านก็สามารถที่จะได้รับสินค้าที่ต้องการด้วยเหมือน และทางผู้ขายก็ไม่จำเป้นที่จะต้องใช้เงินลงทุนในการเช่าหน้าร้านและยังสามารถเปิดขายสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางโลกออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน ซึ่งก็เป้นอีกหนึ่งข้อดีเปรียบระหว่างการเปิดร้านขายของหรือการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ออกมาช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นในทุกๆปี

เลือกที่จะเป็นผู้นำและการเตรียมพร้อมสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์

และในเวลานี้นั้นการสร้างเว็บไซต์สำหรับขายสินค้าและบริการผ่านทางโลกออนไลน์นั้นก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับการเลือกใช้งานเว็บไซต์ในรูปแบบของร้านค้าออนไลน์ที่มีระบบสำเร็จรูปมากมายที่พร้อมจะช่วยให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถปรับแต่งให้เว็บไซต์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดและยังรองรับต่อการขายของออนไลน์เป้นอย่างมาก รวมถึงโครงสร้างต่างๆนั้นก็มีให้เลือกทำการออกแบบเว็บไซต์ที่หลากหลายและยังเปิดร้านค้าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เพราะเพียงแค่ไม่กี่เท่านั้นผู้ใช้บริการก็จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองและเข้าไปปรับแต่งในส่วนต่างๆได้ รวมถึงยังมีค่าบริการที่ไม่แพงจึงทำให้ร้านค้าออนไลน์นั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการทธุรกิจออนไลน์ที่หลายๆคนได้เตรียมตัวเอาไว้สำหรับการเปิด AEC ที่ใกล้จะเข้ามาถึงในปี 2557 กันแล้วในหลายๆรูปแบบของธุรกิจนั่นเอง

Thu, December 26 2013 » การทำธุรกิจ » Comments Off on AEC นั้นมีความสำคัญับการทำธุรกิจออนไลน์ของเราอย่างไรบ้างลองมาดูกัน