เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

ระบบขนส่งทางน้ำเน้นบูรณาการลอจิสติกส์

บริการขนส่งเป็นธุรกิจบริการที่มีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการขนส่ง ซึ่งมีทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นระบบขนส่งและโลจิสติกส์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่จำเป็นจะต้องศึกษาถึงต้นทุนการขนส่ง เพราะต้นทุนค่าขนส่งจะเป็นส่วนที่สูงที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งแยกการขนส่งสินค้าตามรูปแบบของการขนส่ง เช่น การขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศ ในที่นี้จะยกตัวอย่างระบบขนส่งทางน้ำ เนื่องจากมีการใช้กันมากไม่ว่าจะเป็น แม่น้ำ ลำคลอง หรือทางทะเล เพราะมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจเริ่มหันมาใช้การขนส่งทางน้ำมากขึ้น ทั้งในส่วนของการโดยสารและขนส่งสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางบกที่แออัดและคับคั่งและปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งและยังสนับสนุนการท่องเที่ยวได้อีกด้วย สำหรับแนวทางการพัฒนาจะประกอบไปด้วย 1.การพัฒนาระบบการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบลอจิสติกส์ 2.ผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งในรูปแบบอื่นๆ 3.ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพโดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมการขนส่งทางถนน ทางน้ำและทางอากาศ 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการรวบรวมและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนระบบลอจิสติกส์ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำให้สามารถแข่งขันกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆได้นั้น จะต้องเน้นโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำในรูปแบบส่งเสริมระบบลอจิสติกส์และจะต้องบำรุงรักษาทางน้ำตามธรรมชาติเพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพเน้นให้ประชาชนได้ใช้ระบบการจราจรขนส่งทางน้ำที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการขนส่งทางน้ำ นอกจากนี้แล้วควรจะเน้นด้านบุคคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้าปฏิบัติงานมาเรียบร้อยแล้ว และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สามารถสนับสนุนการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

more... »

Wed, June 25 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ระบบขนส่งทางน้ำเน้นบูรณาการลอจิสติกส์

ระบบการจัดการขนส่งโลจิสติกส์

ในปัจจุบันระบบการขนส่งโลจิสติกส์มีการขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่สนใจของธุรกิจ และมุมมองความหมายของธุรกิจโลจิสติกส์ที่แตกต่างกันในประเภทธุรกิจที่แตกต่าง ควมหมายของโลจิสติกส์พื้นฐาน คือ กระบวนการจัดการการไหลและการจัดเก็บของวัตถุดิบและสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร ด้วยการขนส่งให้แก่ลูกค้าด้วยต้นทุนต่ำที่สุดและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด นั่นเป็นประเด็นที่สำคัญมากของการทำธุรกิจขนส่ง แต่ต้องอาศัยความมั่นใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ โลจิสติกส์เป็นการคิดใช้การจัดการระบบขนส่งของทรัพยากรในองค์กร เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างประเทศอเมริกาที่เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ การเดินทางคมนาคมต่างๆเกิดความยากลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานทั้งคนและเครื่องจักรในการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของ ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้แรงงานให้ออกมาสะดวกและมีประสิทธิภาพด้วย ส่วนประเทศสิงค์โปมีพื้นที่เล็กมาก แต่กลับกลายเป็นว่าประเทศนี้มีการจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี และนำความคิดเหล่านั้นมาใช้จนถึงปัจจุบัน ทุกธุรกิจต้องมีแนวคิดการจัดการเป็นของตัวเองทั้งนั้น ถ้าไม่เช่นนั้นธุรกิจไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการออกมาได้ ทุกๆธุรกิจมีโลจิสติกศ์เป็นพื้นฐานการจัดการอยู่แล้ว แต่ด้วยความซับซ้อนและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทำให้เกิดการกระจายงานออกไปให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆ หรือบริษัทอื่นๆ ที่ทำได้ดีหรือมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงทำให้เกิดการจัดการโลจิสติกส์ขึ้น เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีระบบและคุ้มค่า ในทุกวันนี้บริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินการจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ก็ไม่ได้นำทรัพยากรทางโลจิสติกส์มาเลย ใช้เพียงแค่ระบบการจัดการและเงินทุนเท่านั้น เช่น การขนส่ง และคลังสินค้า แม้แต่พนักงานยังหาในประเทศไทย เพราะระบบมีแต่การจัดฝึกอบรมเท่านั้น เพราะเหตุนี้เราจึงต้องพัฒนาตามระบบของต่างประเทศ ที่มีวิธีการจัดการระบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศอื่นไม่มีทรัพยากรเหมือนอย่างประเทศไทยก็ยังสามารถพัฒนาระบบการทำงานต่างๆได้ ประเทศจึงควรหันมาจริงจังกับธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ เพราะประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าออกไปยังต่างประเทศที่หลากหลาย จึงควรต้องมีการจัดการที่มีระบบ และสิ่งนี้น่าจะเป็นแนวโน้มของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

more... »

Wed, May 21 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ระบบการจัดการขนส่งโลจิสติกส์

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนส่งไทย เพื่อพัฒนาด้านการค้า

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านต่างเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนานใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ล่าสุดนับเป็นข่าวดีเมื่อภาครัฐให้ความสำคัญอย่างมากในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งช่วงปี 2556-2563 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่จะช่วยผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยขอสรุปง่ายๆ เป็น 3 ประเด็น เพื่อให้เห็นความจำเป็นของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ดังนี้ โครงสร้างระบบขนส่งสินค้าของไทยในปัจจุบัน ข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า การขนส่งสินค้าภายในประเทศเป็นการขนส่งทางถนนกว่า 80% รองลงมาเป็นทางแม่น้ำ 9% ทางชายฝั่งทะเล 8% ทางรถไฟ 2% และทางอากาศไม่ถึง 1% ขณะที่การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ขนส่งทางทะเลเกือบ 89% รองลงมาเป็นทางถนน 10% และอื่น ๆ อีก 1% จะเห็นได้ว่าการขนส่งของไทยยังพึ่งพาทางถนนเป็นหลัก ขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งสินค้าทางถนนสูงกว่าทางรถไฟและทางน้ำ เปรียบเทียบศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผู้เขียนรวบรวมตัวชี้วัดด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สำคัญมาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศคู่แข่งสำคัญในอาเซียน พบว่าสถานะของไทยอยู่ในระดับปานกลาง ยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่เหนือกว่าอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม สาเหตุที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง แม้ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานของไทยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน แต่นับว่ายังห่างกับสิงคโปร์และมาเลเซียอยู่พอสมควร โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของไทยซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูงที่ 15.2% ขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียอยู่ที่ 9% และ 13% ตามลำดับ นอกจากนี้ […]

more... »

Thu, April 17 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนส่งไทย เพื่อพัฒนาด้านการค้า

ธุรกิจบริการขนส่งในปัจจุบัน

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 กำหนดให้มีการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลง AFAS (Asean Framework Agreement on Services) ซึ่งธุรกิจให้บริการขนส่งเป็นธุรกิจสาขาบริการที่เร่งรัดเปิดเสรีสาขาหนึ่ง โดยให้ประเทศสมาชิกสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ส่งผลให้คู่แข่งขันและสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ธุรกิจให้บริการขนส่งเป็นธุรกิจบริการที่มีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการขนส่งและมีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก โดยจำนวนธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจำนวนประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนธุรกิจให้บริการขนส่งทั้งหมด ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ จึงเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้กับธุรกิจให้บริการขนส่ง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประเมินระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สามารถสะท้อนจุดแข็งจุดอ่อนที่แท้จริงของธุรกิจสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น การยกระดับมาตรฐานและสร้างเครือข่ายด้านการตลาดธุรกิจให้บริการขนส่งยกระดับธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการขนส่งสู่เกณฑ์คุณภาพ และเผยแพร่ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ได้แก่ เสริมสร้างความรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์คุณภาพธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และเกณฑ์คุณภาพขนส่ง ประเมิน พัฒนา และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการประเมิน ยกระดับคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO และเผยแพร่ธุรกิจ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ประจำปี ได้แก่เสริมสร้างความรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO พัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกธุรกิจ เพื่อวางระบบตามแนวทางมาตรฐาน ISO สร้างเครือข่ายและขยายช่องทางการให้บริการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จัดคณะผู้ประกอบธุรกิจการค้าศึกษาตลาดและเส้นทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และศึกษาดูงานจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐาน ISO

more... »

Mon, March 24 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ธุรกิจบริการขนส่งในปัจจุบัน

AEC นั้นมีความสำคัญับการทำธุรกิจออนไลน์ของเราอย่างไรบ้างลองมาดูกัน

สำหรับการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่หลายๆคนนั้นรู้จักกันในชื่อของ AEC นั้นสามารถที่จะช่วยเพิ่มอำนาจในการต่อรองในาเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังเป็นการเปิดการค้าขายเสรีที่สามารถดึงเอานักลงทุนจากประเทศให้เข้ามารวมลงทุนในการทำธุรกิจต่างๆภายในประเทศของเราได้เป็นอย่างดี และยังสามารถที่จะขยายและสร้างความเจริญเติบให้กับเศรษฐกิจในด้านต่างๆของแต่ละประเทศให้เพิ่มมากขึ้นได้ไปพร้อมๆกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการทำธุรกิจออนไลน์ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลานี้ทั่วทั้งโลก เพราะสามารถที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับทังผู้ซื้อและผู้ขายได้มากยิ่งขึ้น เพราะผู้ซื้อไม่จำเป้นต้องเดินทางออกจากบ้านก็สามารถที่จะได้รับสินค้าที่ต้องการด้วยเหมือน และทางผู้ขายก็ไม่จำเป้นที่จะต้องใช้เงินลงทุนในการเช่าหน้าร้านและยังสามารถเปิดขายสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางโลกออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน ซึ่งก็เป้นอีกหนึ่งข้อดีเปรียบระหว่างการเปิดร้านขายของหรือการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ออกมาช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นในทุกๆปี และในเวลานี้นั้นการสร้างเว็บไซต์สำหรับขายสินค้าและบริการผ่านทางโลกออนไลน์นั้นก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับการเลือกใช้งานเว็บไซต์ในรูปแบบของร้านค้าออนไลน์ที่มีระบบสำเร็จรูปมากมายที่พร้อมจะช่วยให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถปรับแต่งให้เว็บไซต์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดและยังรองรับต่อการขายของออนไลน์เป้นอย่างมาก รวมถึงโครงสร้างต่างๆนั้นก็มีให้เลือกทำการออกแบบเว็บไซต์ที่หลากหลายและยังเปิดร้านค้าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เพราะเพียงแค่ไม่กี่เท่านั้นผู้ใช้บริการก็จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองและเข้าไปปรับแต่งในส่วนต่างๆได้ รวมถึงยังมีค่าบริการที่ไม่แพงจึงทำให้ร้านค้าออนไลน์นั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการทธุรกิจออนไลน์ที่หลายๆคนได้เตรียมตัวเอาไว้สำหรับการเปิด AEC ที่ใกล้จะเข้ามาถึงในปี 2557 กันแล้วในหลายๆรูปแบบของธุรกิจนั่นเอง

more... »

Thu, December 26 2013 » การทำธุรกิจ » Comments Off on AEC นั้นมีความสำคัญับการทำธุรกิจออนไลน์ของเราอย่างไรบ้างลองมาดูกัน