เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

ประโยชน์ของโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกส์


ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ได้มีส่วนผลักดันด้านสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำธุรกิจที่ทลายเส้นพรมแดนทั่วโลกที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไม่ไร้ขีดจำกัดด้วยเหตุนี้การทำธุรกรรมต่างๆกับคู่ค้าที่อยู่ต่างมุมโลกนั้นสามารถทำได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้การขนส่งโลจิสติกส์นั้นมีการแข่งขันก็เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย
สำหรับประโยชน์ของโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจมีมากมายหลายประการดังต่อไปนี้
1.ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพราะจะช่วยให้การบริหารจัดการในเรื่องของการขนย้ายสินค้า การบริหารวัสดุคงคลัง การแบ่งระบบหน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานและการผลิต การตรงต่อเวลา รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ธุรกิจได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าอีกด้วย
2.ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะธุรกิจที่มีบริการที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนั้น จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบในการแข่งขันที่สุด
3.ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจได้ เพราะระบบจะเข้ามากำกับดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังลูกค้ารวมถึงคลังสินค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งมีเป้าหมายลดต้นทุนอีกด้วย ซึ่งอาจใช้วิธีการบรรจุสินค้าด้วยซองพลาสติกแทนที่การห่อด้วยกระดาษที่มีต้นทุนสูงกว่าจึงทำให้การส่งในแต่ละเที่ยวได้จำนวนที่มาก ทำให้เพิ่มกำไรได้มากขึ้น
4.ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า เนื่องจากระบบการจัดการจะทำให้สินค้าทุกชนิดที่ผู้ประกอบการขายนั้นนำส่งไปถึงมือลูกค้าโดยทันทีและในเวลาที่น้อยที่สุด
5.ช่วยในการขนส่งในระยะเวลอันสั้น เพราะสามารถส่งไปถึงมือลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงจัดเป็นการรักษาผลประโยชน์และส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่ง
6.สามารถช่วยสนับสนุนการขายได้ เพราะหากธุรกิจสามารถนำส่งสินค้าไปสู่ลูกค้าได้โดยตรง จะมีความได้เปรียบที่สูงมาก และมีโอกาสในการปิดการขายได้เร็วกว่าคู่แข่ง
7.การขนส่งโลจิสติกส์สามารถบริหารงานได้อย่างทั่วถึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบที่มาที่ไปในส่วนต่างๆได้

ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรที่จะเริ่มศึกษาและนำเอาโลจิสติกส์มาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อจะมาช่วยในการจัดการกับสินค้าในปัจจุบัน เพราะที่สุดแล้วผู้ที่ริเริ่มทำอะไรก่อนนั้นจะเป็นจะได้เปรียบและประสบความสำเร็จก่อน

Fri, January 30 2015 » การทำธุรกิจ