เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

เนื่องจากเวลาเป็นอุปสรรคสำคัญในการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางถนน สำหรับสินค้าบางประเภทแล้วเวลาที่ใช้ในการขนส่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การขนส่งสินค้าทางอากาศมีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้าที่ต้องการแข่งกับเวลาและลดความเสียหาย เพราะความเร็วสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทุกประเภท และยังสามารถขนส่งได้ระยะทางได้ไกลกว่าการขนส่งทางถนน และยังสามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ซึ่งจะ ขึ้นกับลักษณะของภาชนะที่ใช้บรรจุเป็นหลัก แต่การขนส่งทางอากาศจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก นอกจากนี้ การขนส่งทางอากาศใช้ระยะเวลาในการรวบรวมและกระจายสินค้าเพื่อเตรียมการขนส่งในบริเวณคลังสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะ ไม่สามารถใช้คลังสินค้าร่วมกับการขนส่งรูปแบบอื่น ฉะนั้นแล้วอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ นับเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก

ปัจจัยสําคัญที่ทำให้การขนส่งทางอากาศเติบโตขึ้น ได้แก่ แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมทั้งทิศทางการแข่งขันทางการค้าในโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและเป็นบริการที่กำลังกลายเป็นข้อได้เปรียบหลักของการแข่งขันในอนาคต ดังนั้นสนามบินและเทคโนโลยีโลจิสติกส์สมัยใหม่จึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

สำหรับพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าทางอากาศจะมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ระวางบรรทุกและน้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศมี 3 ประเภท ได้แก่
1) เครื่องบินโดยสาร (Passenger Flight) จะมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารด้านบนทั้งหมด ที่สามารถบรรทุกสินค้าได้เฉพาะด้านล่าง และด้านเป็นสัมภาระของผู้โดยสาร
2) เครื่องบินกึ่งโดยสาร (Combi Flight หรือ Combination of Passenger & Main deck Loader) จะมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารด้านบน (Upper deck และ/หรือ ครึ่งหนึ่งของ Main deck) และพื้นที่ที่เหลือสามารถบรรทุกสินค้าได้ทั้งหมด
3) เครื่องบินบรรทุกสินค้า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter) เป็นเครื่องบินสำหรับบรรทุกสินค้าทั้งหมด ไม่มีส่วนของที่นั่งผู้โดยสาร
เนื่องจากสินค้าที่ทำการขนส่งทางอากาศนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการขนส่งทางอากาศ ก่อนที่จะทำการบรรจุเข้าในตัวเครื่องบิน เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ภายในเครื่องบินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

Mon, December 15 2014 » การทำธุรกิจ