เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อพัฒนาประเทศ

การพัฒนารถไฟให้เป็นระบบคมนาคมขนส่งหลักของประชาชนส่วนใหญ่เป็นแนวทางที่จะสร้างการขนส่งอย่างยั่งยืนที่เน้นความคุ้มค่าระยะยาว สามารถขนส่งผู้โดยสารได้คราวละจำนวนมาก ช่วยลดความต้องการในการใช้รถส่วนตัว ลดการสิ้นเปลืองการใช้พลังงาน และลดมลพิษที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งนานาอารยประเทศต่างก็พัฒนาระบบรางให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทาง ในการเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการจัดการการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมืองและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งผลักดันรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง

การที่หลายประเทศยังคงเดินหน้าทำโครงการรถไฟความเร็วสูง

ทั้งๆที่รู้ว่าโดยตัวของโครงการเองนั้นขาดทุนแน่นอน เพราะประเทศที่มุ่งจะสร้าง HSR นั้นมิได้ประเมินผลของโครงการรถไฟความเร็วสูงจากความคุ้มค่าทางการเงินของตัวโครงการ  HSR โดยพิจารณาในมุมแคบจากยอดจำหน่ายตั๋วโดยสารหรือการเก็บผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในพื้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเพียงอย่างเดียว หากแต่จะต้องใช้ควบคู่กับการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจในวงกว้าง อาทิ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การสร้างความเจริญ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมหาศาล การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการขนส่งและการประหยัดเวลาต่อภาคธุรกิจ การเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชน  การเพิ่มความมั่งคั่งของประชาชนผ่านการเพิ่มมูลค่าที่ดิน เป็นต้น

ด้วยศักยภาพของแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ในอนาคต

สามารถเชื่อมจากฝั่งไทยไปยังลาว ผ่านทางจังหวัดหนองคาย สู่นครเวียงจันทร์ และยังสามารถเชื่อมต่อไปถึงจีนได้ด้วยเส้นทางนี้จึงเปรียบเหมือนประตูสู่อาเซียนที่จะโยงใยเครือข่ายการเดินทาง เชื่อมโยงเครือข่ายการค้า เชื่อมต่อการลงทุน รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม จึงให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งรถไฟความเร็วสูงสายอีสานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั้งภูมิภาค เพื่อเชื่อมเมืองไทยเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางแล้ว ยังสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล

คุณประโยชน์ของรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การขนคนเป็นปริมาณมากและการย่นระยะเวลาการเดินทางเท่านั้น แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชน โดยการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้กับประชาชน นอกจากนั้นการพัฒนาที่กระชับพื้นที่อยู่ในวงรอบ ได้ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความคุ้มค่า มีศักยภาพระดับสูงในการสร้างสรรค์กายภาพทางเดินและทางจักรยานให้มีคุณภาพ

Wed, November 26 2014 » การทำธุรกิจ