เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

ระบบขนส่งทางน้ำเน้นบูรณาการลอจิสติกส์


บริการขนส่งเป็นธุรกิจบริการที่มีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการขนส่ง ซึ่งมีทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นระบบขนส่งและโลจิสติกส์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่จำเป็นจะต้องศึกษาถึงต้นทุนการขนส่ง เพราะต้นทุนค่าขนส่งจะเป็นส่วนที่สูงที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งแยกการขนส่งสินค้าตามรูปแบบของการขนส่ง เช่น การขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศ ในที่นี้จะยกตัวอย่างระบบขนส่งทางน้ำ เนื่องจากมีการใช้กันมากไม่ว่าจะเป็น แม่น้ำ ลำคลอง หรือทางทะเล เพราะมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจเริ่มหันมาใช้การขนส่งทางน้ำมากขึ้น ทั้งในส่วนของการโดยสารและขนส่งสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางบกที่แออัดและคับคั่งและปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งและยังสนับสนุนการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
สำหรับแนวทางการพัฒนาจะประกอบไปด้วย
1.การพัฒนาระบบการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบลอจิสติกส์
2.ผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งในรูปแบบอื่นๆ
3.ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพโดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมการขนส่งทางถนน ทางน้ำและทางอากาศ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการรวบรวมและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนระบบลอจิสติกส์

ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำให้สามารถแข่งขันกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆได้นั้น จะต้องเน้นโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำในรูปแบบส่งเสริมระบบลอจิสติกส์และจะต้องบำรุงรักษาทางน้ำตามธรรมชาติเพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพเน้นให้ประชาชนได้ใช้ระบบการจราจรขนส่งทางน้ำที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการขนส่งทางน้ำ นอกจากนี้แล้วควรจะเน้นด้านบุคคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้าปฏิบัติงานมาเรียบร้อยแล้ว และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สามารถสนับสนุนการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Wed, June 25 2014 » การทำธุรกิจ