เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

ระบบการจัดการขนส่งโลจิสติกส์

paste8

ในปัจจุบันระบบการขนส่งโลจิสติกส์มีการขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่สนใจของธุรกิจ และมุมมองความหมายของธุรกิจโลจิสติกส์ที่แตกต่างกันในประเภทธุรกิจที่แตกต่าง ควมหมายของโลจิสติกส์พื้นฐาน คือ กระบวนการจัดการการไหลและการจัดเก็บของวัตถุดิบและสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร ด้วยการขนส่งให้แก่ลูกค้าด้วยต้นทุนต่ำที่สุดและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด นั่นเป็นประเด็นที่สำคัญมากของการทำธุรกิจขนส่ง แต่ต้องอาศัยความมั่นใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ

โลจิสติกส์เป็นการคิดใช้การจัดการระบบขนส่งของทรัพยากรในองค์กร เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างประเทศอเมริกาที่เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ การเดินทางคมนาคมต่างๆเกิดความยากลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานทั้งคนและเครื่องจักรในการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของ ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้แรงงานให้ออกมาสะดวกและมีประสิทธิภาพด้วย ส่วนประเทศสิงค์โปมีพื้นที่เล็กมาก แต่กลับกลายเป็นว่าประเทศนี้มีการจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี และนำความคิดเหล่านั้นมาใช้จนถึงปัจจุบัน

ทุกธุรกิจต้องมีแนวคิดการจัดการเป็นของตัวเองทั้งนั้น ถ้าไม่เช่นนั้นธุรกิจไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการออกมาได้ ทุกๆธุรกิจมีโลจิสติกศ์เป็นพื้นฐานการจัดการอยู่แล้ว แต่ด้วยความซับซ้อนและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทำให้เกิดการกระจายงานออกไปให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆ หรือบริษัทอื่นๆ ที่ทำได้ดีหรือมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงทำให้เกิดการจัดการโลจิสติกส์ขึ้น เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีระบบและคุ้มค่า

ในทุกวันนี้บริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินการจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ก็ไม่ได้นำทรัพยากรทางโลจิสติกส์มาเลย ใช้เพียงแค่ระบบการจัดการและเงินทุนเท่านั้น เช่น การขนส่ง และคลังสินค้า แม้แต่พนักงานยังหาในประเทศไทย เพราะระบบมีแต่การจัดฝึกอบรมเท่านั้น เพราะเหตุนี้เราจึงต้องพัฒนาตามระบบของต่างประเทศ ที่มีวิธีการจัดการระบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศอื่นไม่มีทรัพยากรเหมือนอย่างประเทศไทยก็ยังสามารถพัฒนาระบบการทำงานต่างๆได้ ประเทศจึงควรหันมาจริงจังกับธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ เพราะประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าออกไปยังต่างประเทศที่หลากหลาย จึงควรต้องมีการจัดการที่มีระบบ และสิ่งนี้น่าจะเป็นแนวโน้มของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

Wed, May 21 2014 » การทำธุรกิจ