เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

ธุรกิจบริการขนส่งในปัจจุบัน

ธุรกิจบริการขนส่งในปัจจุบัน

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 กำหนดให้มีการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลง AFAS (Asean Framework Agreement on Services) ซึ่งธุรกิจให้บริการขนส่งเป็นธุรกิจสาขาบริการที่เร่งรัดเปิดเสรีสาขาหนึ่ง โดยให้ประเทศสมาชิกสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ส่งผลให้คู่แข่งขันและสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว

ธุรกิจให้บริการขนส่งเป็นธุรกิจบริการที่มีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการขนส่งและมีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก โดยจำนวนธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจำนวนประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนธุรกิจให้บริการขนส่งทั้งหมด ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ จึงเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้กับธุรกิจให้บริการขนส่ง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประเมินระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สามารถสะท้อนจุดแข็งจุดอ่อนที่แท้จริงของธุรกิจสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น การยกระดับมาตรฐานและสร้างเครือข่ายด้านการตลาดธุรกิจให้บริการขนส่งยกระดับธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการขนส่งสู่เกณฑ์คุณภาพ และเผยแพร่ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ได้แก่ เสริมสร้างความรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์คุณภาพธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และเกณฑ์คุณภาพขนส่ง ประเมิน พัฒนา และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการประเมิน ยกระดับคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO และเผยแพร่ธุรกิจ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ประจำปี ได้แก่เสริมสร้างความรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO พัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกธุรกิจ เพื่อวางระบบตามแนวทางมาตรฐาน ISO สร้างเครือข่ายและขยายช่องทางการให้บริการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จัดคณะผู้ประกอบธุรกิจการค้าศึกษาตลาดและเส้นทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และศึกษาดูงานจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐาน ISO

Mon, March 24 2014 » การทำธุรกิจ